Overslaan en naar de inhoud gaan

Prijzen

Onze prijzen starten vanaf 200 euro excl. BTW. De exacte prijzen, afhankelijk van het type woning, vindt u hier.

Wat is een EPC? Het energieprestatiekengetal…

Het energieprestatiecertificaat is een certificaat dat de energetische kwaliteit van een woning uitdrukt aan de hand van een kengetal. Voor de berekening van dit kengetal zijn volgende parameters van belang: het beschermde (van verwarming voorziene) volume, de bruikbare vloeroppervlakte, ruimteverwarming + maatregelen om deze te optimaliseren (bijvoorbeeld isolatie), bereiding warm water, koeling, energie uit warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche cellen en andere (hulp-)energie. 

De waarde die uiteindelijk wordt bekomen is de energieprestatie van de woning. Deze waarde drukt het karakteristieke primaire energieverbruik per m² bruikbare vloeroppervlakte uit (eenheid: kWh/m²). Hoe lager de energieprestatie, hoe energiezuiniger de betreffende wooneenheid.

Concreet in Vlaanderen: het EPC

Vanaf 1 janauri 2009 moeten zowel verkopers als verhuurders een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan elke kandidaat-koper of -huurder vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zo niet loopt de eigenaar een risico op een boete (zie www.energiesparen.be). Deze certificaten kunnen enkel opgesteld worden door een door het Vlaams Gewest erkende energiedeskundige type A. De EPC’s hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. Als de woning opnieuw verkocht of verhuurd wordt binnen de termijn van 10 jaar, dan is geen nieuw EPC nodig. Wanneer voor het verlopen van de 10 jaar bepaalde energiebesparende werken uitgevoerd zijn, kan het opportuun zijn om een nieuw en gunstiger EPC te laten aanmaken.

Voor welke gebouwen is een EPC nodig?

  • Gebouwen die verkocht worden in volle eigendom (dus niet bij onteigening, schenking, e.d.)

  • Gebouwen met een verwarmingsinstallatie

  • Studentenhomes zonder keuken of badkamer: voor gebouw in zijn geheel

  • Niet voor onbewoonbaar verklaarde woningen

  • Niet voor vakantiewoningen die voor minder dan 2maand per jaar verhuurd worden

  • Niet voor reeds verhuurde woningen waarvoor het huurcontract niet vernieuwd werd na 1 januari 2009

  • Niet voor nieuwbouwen waarvoor reeds een EPC bij bouw bestaat (ook 10 jaar geldig)
      

Gevolgen van het EPC

Er worden op basis van het energieprestatiecertificaat geen eisen opgelegd aan de verkoper of verhuurder. Het dient enkel om kandidaat-kopers of -huurders op de hoogte te stellen van de energetische toestand van de woning waarin zij geïnteresseerd zijn. Aan de hand van het bekomen kengetal kunnen zij aldus verschillende woningen vergelijken op energetisch vlak.

Wat indien ik geen EPC heb?

Zoals hoger vermeld, heeft u een EPC nodig wanneer u een woning wil verkopen of verhuren.
Zodra u een woning te koop of te huur aanbiedt, moet u hiervoor over een energieprestatiecertificaat beschikken. 
Bij verkoop wordt een clausule met betrekking tot het EPC opgenomen in de notariële akte.
De notaris heeft verder een meldingsplicht aan het VEA (Vlaams Energieagentschap) indien het EPC afwezig blijkt.

Ook bij verhuur heeft u vanaf het moment dat u de woning te huur aanbiedt een EPC nodig. Controle wordt steekproefsgewijs uitgevoerd, en bij afwezigheid van het EPC kan het VEA u dagvaarden en een boete opleggen van 500 tot 5000 euro. 

Mijn woning is reeds verhuurd zonder EPC, heb ik er nog steeds een nodig?

De formulering omtrent het al dan niet nodig zijn van een EPC is enigszins dubbelzinnig. Er wordt immers steeds vermeld dat het EPC nodig is bij het te koop of te huur aanbieden van een woning. Men kan zich dan de vraag stellen of het EPC nog steeds nodig is wanneer een woning reeds verhuurd is met een contract dat ingang vond na 1 januari 2009. In principe biedt men de woning dan immers niet meer te huur aan. Men zou kunnen aanbrengen dat men bestraft kan worden voor het niet in orde zijn op het moment van het aanbieden van de woning, maar dat blijft natuurlijk ook gelden wanneer men zich achteraf in orde stelt.
In een persoonlijke communicatie heeft het VEA ons echter laten weten dat - wanneer zij op de hoogte gesteld worden van zulke verhuurcontracten zonder EPC - zij een aanwezigheidscontrole zullen doen voor het EPC, en een boete zullen opleggen indien de eigenaar in gebreke is. Het blijft dus aan te raden om zich in orde te stellen, ook wanneer de woning niet meer actief te huur wordt aangeboden.

 

Achtergrond van het energieprestatiecertificaat

Het verdrag van Kyoto (1997) dat in 2002 door de Europese Unie werd bekrachtigd, stelt dat de broeikasgassen tegen 2012 met 5% moeten verminderd zijn ten opzichte van 1990. Een van de manieren om dit te bekomen, is het verbeteren van de energieprestaties van nieuwe gebouwen, verkochte of verhuurde residentiële gebouwen en publieke gebouwen. In dit kader werd in 2002 de Europese Richtlijn 2002/91/EC goedgekeurd, die naar de Vlaamse Wetgeving werd omgezet met een Besluit van de Vlaamse Regering op 11 januari 2008. Dit besluit stelt een verplichting op het opstellen van een energieprestatiecertificaat (EPC) bij de verhuur of verkoop van residentiële gebouwen. Voor een meer algemene situering van het EPC verwijzen we u graag door naar het Wikipedia artikel over het energieprestatiecertificaat.